เมนู

หน่วยงานภายนอก
แผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2565
เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลาง ประเทศไทย
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
อักขราวิสุทธิ์
ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนวิจัยและข่าวสาร

ทุนวิจัย

รายการ

DateTitle
2024/05/24เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 25682024-05-24 09:29:44
2024/02/02เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Preliminary Research)2024-02-02 13:15:04
2024/01/24บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบัยสมบูรณ์ “การพัณนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาศ”2024-01-24 08:37:11
2024/01/24บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบัยสมบูรณ์ “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริฦญและลดความเหลื่อมล้ำ”2024-01-24 08:33:33
2024/01/05โครงการ Erasmus+ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป ประจำปี 2024-2025 จำนวน 5 ทุน ดังนี้2024-01-05 10:23:30
2023/11/02เรื่อง มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย2023-11-02 08:30:17
2023/09/13เรื่อง การยื่นเรื่องเสนอเชิงหลักการ (Concept Proppsal) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของปีงบประมาณ พ.ศ.25682023-09-13 16:47:53
2023/08/23ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)2023-08-23 12:50:08
2023/03/02เรื่อง คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาลัยนอร์เทิร์น2023-03-02 15:18:05
2022/07/16เรื่อง เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนสถาบัน ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 25652022-07-16 15:18:23
2022/04/21เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship 2021-20222022-04-21 09:32:01
2021/06/26เรื่อง แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน
2021-06-26 14:55:33
2021/06/26เรื่อง เปิดรับข้อเสนอการวิจัย (Concept Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย2021-06-26 12:23:38
2020/07/01เรื่อง ประกาศกำหนดการรับข้อเสนอทุนสถาบัน25632020-07-01 11:30:00
2020/06/20เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 25632020-06-20 11:54:00

ข่าวสาร

รายการ

DateTitle
2024/05/16เรียนเชิญส่งหัวข้องานวิจัย เพื่อขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์2024-05-16 08:40:34
2024/03/20เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง Antimicrobial Resistance and Genomics2024-03-20 15:35:53
2024/03/20เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ2024-03-20 15:32:05
2024/03/20เรื่อง ขอเชิญร่วมหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนในศตวรรศที่ 212024-03-20 15:27:38
2024/03/14เรื่อง ขอเชิญร่วมงานกระประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 25672024-03-14 11:30:21
2024/03/14เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 202024-03-14 11:20:58
2024/02/01การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทร์นวิจัย” ครั้งที่ 102024-02-01 14:52:04
2024/01/05เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์ และวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์2024-01-05 10:40:30
2024/01/05เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-01-05 10:31:00
2023/12/06เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในการประชุมวิชาการ ควอท ครั้งที่ 19 ประจำปี 25672023-12-06 11:37:58
2023/09/30เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา2023-09-30 15:28:10
2023/09/23เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์”2023-09-23 15:29:28
2023/09/21เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้2023-09-21 11:30:50
2023/09/19เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 4”2023-09-19 14:09:02
2023/09/02รับสมัคร อาจารย์ในสังกัดสถาบันการศึกษา เข้าร่วมอบรบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ในโครงการ TALENT MOBILITY2023-09-02 17:00:00
2023/07/14เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 192023-07-14 08:45:43
2023/07/14เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา2023-07-14 08:41:32
2023/06/22เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 25662023-06-22 13:54:31
2023/06/07เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติด้านศิลปศาสตร์2023-06-07 13:01:37
2023/05/12เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์2023-05-12 16:31:52
2023/05/12เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 192023-05-12 16:29:57
2023/03/29เรื่อง การประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สวสก พ.ศ ๒๕๖๖2023-03-29 14:54:19
2023/03/29เรื่อง ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗2023-03-29 12:14:30
2023/02/28เรื่อง ประชาสัมพันธ์นักวิจัยเข้าร่วมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ.25662023-02-28 15:44:49
2023/02/04การตรวจสอบและป้องกันปัญหาการซื้อผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ2023-02-04 14:42:00
2023/02/04ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ SMART Cenference ครั้งที่ 122023-02-04 14:40:06
2023/01/15เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการตีพิมพ์ผลงานวิจัย2023-01-15 13:47:00
2022/10/16เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้านวันสถาปนาสำนักงานวิจัยแห่งชาติ2022-10-16 15:14:43
2022/07/17ประกาศสำนักงานวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอหารวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 25662022-07-17 09:00:32
2022/05/17เรื่อง กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์2022-05-17 10:31:00
2022/02/11เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยของเครือข่าย ปีงบประมาณ 25652022-02-11 10:37:30
2021/11/19เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 82021-11-19 09:57:09
2021/11/19Subject : The 7th International Conference on Business and Industrial Research2021-11-19 09:53:21
2021/11/19เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร JBAL2021-11-19 09:51:27
2021/11/19เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา2021-11-19 09:47:47
2021/10/15เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 142021-10-15 10:13:00
2021/10/09เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 122021-10-09 11:36:22
2021/10/09เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร2021-10-09 11:33:47
2021/09/28เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ2021-09-28 16:26:38
2021/09/28เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งเข้าร่วมในงานสัมนาวิจัยยุธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 102021-09-28 16:23:00
2021/09/28เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 192021-09-28 13:04:30
2021/09/28เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 132021-09-28 13:01:50
2021/08/17เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 162021-08-17 15:49:37
2021/07/29เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ2021-07-29 16:55:46
2021/07/08เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย2021-07-08 13:54:25
2021/07/08เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ2021-07-08 13:51:37
2021/07/08เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ประจำปี 25652021-07-08 13:45:25
2021/06/28เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง2021-06-28 11:12:34
2021/06/26เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต2021-06-26 15:49:10
2021/06/26เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 25642021-06-26 15:42:31
2021/06/26เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงาน2021-06-26 15:32:04
2021/06/26เรื่อง การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ2021-06-26 15:20:02
2021/06/26เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย2021-06-26 04:31:41
2021/06/26เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม และนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ2021-06-26 04:15:22

ข่าวจากภายนอก

โครงการวิจัยและดาวน์โหลดเอกสาร

การประชุมวิจัยระดัยชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 10

ดาวน์โหลด

รูปแบบการพิมพ์บทความ "ฉบับเต็ม"

ดาวน์โหลด

กำหนดการลงทะเบียน

ดาวน์โหลด

SERVICE & TEAM SUPPORT

SIRINEE WONGVILAIRAT

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

WALAILAK PANTUREE

อาจารย์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

PRAWIT HANTAI

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ