เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยของเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565