เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา