เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 19