เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19