เมนู

หน่วยงานภายนอก
แผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2565
เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC

โครงการวิจัยและดาว์นโหลดเอกสาร

การประชุมวิจัยระดัยชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด

รูปแบบการพิมพ์บทความ "ฉบับเต็ม"

ดาวน์โหลด

กำหนดการลงทะเบียน

ดาวน์โหลด

เอกสารขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์