เรื่อง เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนสถาบัน ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2565