admin

เรียนเชิญส่งหัวข้องานวิจัยเพื่อขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ฝ่ายวิจัยฯเปิดรับหัวข้องานวิจัย เพื่อพิจารณารับรองจริยธ […]

เรียนเชิญส่งหัวข้องานวิจัยเพื่อขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติ ครั้งที่ ๒

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nuxtndr2024.nu.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติ ครั้งที่ ๒ Read More »

เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 Read More »

เรียนเชิญส่งหัวข้องานวิจัย เพื่อขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เรียนอาจารย์และบุคลากร ขอเรียนเชิญส่งหัวข้องานวิจัยเพื่

เรียนเชิญส่งหัวข้องานวิจัย เพื่อขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Read More »

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Read More »

เรื่อง ขอเชิญร่วมหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนในศตวรรศที่ 21

เรื่อง ขอเชิญร่วมหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนในศตวรรศที่ 21 Read More »

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานกระประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ncam.fms.psu.ac.th/

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานกระประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 Read More »

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NRIC20 | The Naresuan Resea

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 Read More »