ทุนวิจัย

เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 Read More »

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Preliminary Research)

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโค

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Preliminary Research) Read More »

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบัยสมบูรณ์ “การพัณนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาศ”

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบัยสมบูรณ์ “การพัณนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาศ” Read More »

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบัยสมบูรณ์ “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริฦญและลดความเหลื่อมล้ำ”

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบัยสมบูรณ์ “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริฦญและลดความเหลื่อมล้ำ” Read More »

โครงการ Erasmus+ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป ประจำปี 2024-2025 จำนวน 5 ทุน ดังนี้

โครงการ Erasmus+ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป ประจำปี 2024-2025 จำนวน 5 ทุน ดังนี้ Read More »

เรื่อง มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั

เรื่อง มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย Read More »

เรื่อง การยื่นเรื่องเสนอเชิงหลักการ (Concept Proppsal) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เรื่อง การยื่นเรื่องเสนอเชิงหลักการ (Concept Proppsal) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของปีงบประมาณ พ.ศ.2568 Read More »

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) Read More »

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนสถาบัน ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนสถาบัน ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »