บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบัยสมบูรณ์ “การพัณนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาศ”