บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบัยสมบูรณ์ “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริฦญและลดความเหลื่อมล้ำ”