เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์ และวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์