ข่าวสาร

เรียนเชิญส่งหัวข้องานวิจัย เพื่อขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เรียนอาจารย์และบุคลากร ขอเรียนเชิญส่งหัวข้องานวิจัยเพื่ […]

เรียนเชิญส่งหัวข้องานวิจัย เพื่อขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Read More »

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Read More »

เรื่อง ขอเชิญร่วมหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนในศตวรรศที่ 21

เรื่อง ขอเชิญร่วมหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนในศตวรรศที่ 21 Read More »

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานกระประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ncam.fms.psu.ac.th/

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานกระประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 Read More »

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NRIC20 | The Naresuan Resea

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 Read More »

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์ และวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์ และวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ Read More »

เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในการประชุมวิชาการ ควอท ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในการประชุมวิชาการ ควอท ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 Read More »