เรียนเชิญส่งหัวข้องานวิจัย เพื่อขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์