เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Preliminary Research)