เรื่อง ขอเชิญร่วมหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนในศตวรรศที่ 21