เรื่อง ขอเชิญร่วมงานกระประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567