เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา