เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19