ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565

ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แพลตฟอร์มที่2การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร____________________________________________________________________แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน 1. โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. -วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทแผนงานพลังงาน (รับผ่านระบบ NRIIS)2.โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. -วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทแผนงานโครงการพลังงานไฮโดรเจน(ใชวิธีสรรหา) _______________________________________________________________ ช่วงเวลารับข้อเสนอฯตั้งแต่วันที่23 มีนาคม ถึง วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 30เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.) ——————————————————————————————สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลด้านทุนวิจัย ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 309 – 310ข้อมูลด้านระบบNRIIS กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612 มือถือ 065 349 9372 และ 065 349 9382