ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติใน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ – นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย – เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง – มีจริยธรรมของนักวิจัย – ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ2. รางวัลผลงานวิจัย – นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย – ผลงานไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/ประกาศนียบัตร – ทำการศึกษาวิจัยในประเทศ/ต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย – เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย – ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 3. รางวัลวิทยานิพนธ์ – นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย – เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ – ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี – ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น – นักประดิษฐ์ที่มีสัญชาติไทย – เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่าง ๆ – เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น – เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. โทรศัพท์ 0 2579 1370 – 9 ต่อ 5091. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผู้ประสานงาน กนกพร โทร. 525 E-mail : [email protected]. รางวัลผลงานวิจัย ผู้ประสานงาน พสุธา โทร. 507 E-mail : [email protected]. รางวัลวิทยานิพนธ์ ผู้ประสานงาน อรพินท์ โทร. 525 E-mail : [email protected]. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ผู้ประสานงาน ธนิดา โทร. 508 E-mail : [email protected]