ขอเชิญส่งผู้ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRIIS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live

๑. หลักการและเหตุผล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ NRIIS และดำเนินการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน ซึ่งมีการดำเนินการพัฒนาระบบหลักภายใต้ระบบ NRIIS สำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในส่วนของหน่วยงานกำหนดนโยบาย หน่วยบริหารและจัดการทุน หน่วยรับงบประมาณ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงาน และได้มีการเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRIIS เพื่อรองรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงกำหนดให้มีการประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRIIS ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRIIS ตลอดจนแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ วช. ทั้งในประเด็นด้านนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย รวมทั้งการปรับปรุงหรือพัฒนาทางเทคนิคของระบบ NRIIS จากที่ วช. ได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ การจัดประชุมประจำปีจะเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ๒.๒ เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาระบบ NRIIS ในระยะต่อไป ๒.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ NRIIS และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๓.๑ หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกันในระบบ NRIIS และการพัฒนาระบบ NRIIS ตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และบทบาทของหน่วยงานในระบบวิจัย ๓.๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยากในการใช้ระบบ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความต้องการใช้ประโยชน์จากระบบและข้อมูลในระบบ เพื่อปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดตามศักยภาพที่ระบบจะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้ ๓.๓ สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยในลักษณะเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการทำงานร่วมกัน ๔. วิธีการประชุม ๔.๑ การอภิปรายเกี่ยวกับระบบ NRIIS กับทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยของประเทศ ๔.๒ การพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานระบบ NRIIS ระหว่างทีมพัฒนาระบบ NRIIS และผู้เข้าร่วมประชุม ๕. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ๕.๑ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ NRIIS (ผู้ประสานงาน ระบบ NRIIS ของหน่วยงานภาครัฐ) ๕.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRIIS ๕.๓ ทีมพัฒนาระบบ NRIIS มหาวิทยาลัยมหิดล ๕.๔ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. ๖. จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ – ๓๐๐ คน ๗. วัน เวลา และสถานที่ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live ผู้รับผิดชอบโครงการ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิเคราะห์ ประมวลผลและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ – ๙ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๑, ๖๑๗, ๖๑๙ ลงทะเบียนหน่วยงานละ 2 คน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถามความต้องการ หรือความคาดหวังจาก ระบบข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ปิดรับลงทะเบียน 24 มิ.ย. 2565 เวลา 16.30 น.) **ทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง facebook Live (NRIIS) ****************************************************************