ขอเชิญร่วมรับฟังคำชี้แจงการประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปี 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ร่วมรับฟังคำชี้แจงการประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566_________________________________________________________________ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1. บทบาทการเป็น PMU ของ ศลช.2. กระบวนการสนับสนุนทุน และรูปแบบข้อเสนอโครงการ 3. รายละเอียดและข้อกำหนดในการการสนับสนุนทุน 4. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 5. ขอบเขตข้อเสนอโครงการที่สนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ในระดับ TRL 7-9 การส่งเสริมกระบวนการในระบบนิเวศ (Ecosystem Acceleration) ในระดับ TRL 5-9 ผลิตภัณฑ์ ATMP และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง / วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ /การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ / การพัฒนาและผลิตยาสารสกัดจากสมุนไพร / การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ ช่วงถามตอบข้อซักถาม โดย รับชมผ่านระบบ MS TEAM Online https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZmOWFiNDAtMWY1Yi00YzQzLWE4N2EtZGJiODA1OTE2YzFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22719adab8-539b-4b47-ab95-1f863014df67%22%2c%22Oid%22%3a%22d0b6585a-2e30-47fd-ba06-f450d861ac7d%22%7d หรือ รับชม Live ผ่านทาง Facebook TCELSTHAILAND https://www.facebook.com/TCELSThailand